School Blog

From the Principal

End of the School Year

The year school year has now come to an end and our students are enjoying the first days of summer. The school building is empty and we are preparing it for the fall term. We are already looking forward to the students coming back to fill the corridors with smiles and talk about their summer adventures.

Here are some important dates to keep in mind:

  • First Day of School:   August 22, 2018
  • Study Day:   September 28, 2018
  • Host Lov/Fall Break:   Week 44
  • Study Day:   November 22, 2018
  • End of Fall Term:   December 21, 2018
  • Beginning of Spring Term 2019:   January 7, 2019

Happy summer!

Transition

This week has been a big week for Year 6.  

On Monday we had a transition morning, where students spend the morning with their new Year 7 classes.  The idea behind this is for students to get to know their classmates more before the summer, instead of just having a list of names.

First up, students had a varitey of activities in the classroom to help get to know others a bit more.  Including human bingo, two truths and a lie and a fun game called Pling Plong.  After breaktime, students had a rotation of team building activities; team painting, tug of war, human knot, bridge building and writing a letter of reflection to their future selves.  

   

On Tuesday, Year 6 students work together as one big team to try and defeat the Junior School teachers in an action packed game of kickball.

 

And this afternoon, we will spend the afternoon together as part of a 'Year 6 Social' with a variety of other activities.

 

Activity Day!

On Tuesday years 4-8 had a wonderful activity morning with a variety of activities - from naming all capitals in the world, to scooter board races, penalty shootouts and more over the course of 14 stations.  Then activities were designed for team building and collaboration amongst the students.

Weather was perfect and there was definitely a winning spirit in the air! 

Students and teachers had a great time and the winners will be announced tomorrow.   

Thanks to everyone who made this day amazing!

From the Principal

Vi kan – och vill – vara en del av lösningen i svensk skola

Vi kan – och vill – vara en del av lösningen i svensk skola
Internationella Engelska Skolan, IES, är den största fristående grundskoleaktören i
Sverige, med 24 000 elever och över 170 000 ansökningar. Våra elever uppnår
resultat på Skolverkets nationella prov som ligger högt över övriga skolor och de
ökar sin kunskap betydligt under tiden hos IES. Detta gäller oavsett social eller
akademisk bakgrund. 38 procent av våra elever har utländsk bakgrund jämfört med
24 procent i kommunala skolor. Vi kan – och vill – vara en del av lösningen på de
utmaningar det svenska skolsystemet står inför. Vi, liksom många andra, ser
samtidigt utmaningar i dagens skola.
Skolverkets statistik visar att kommunala skolor är mer generösa i betygsättningen
än IES och andra friskolor i ämnet svenska och matematik. Även 2017-års
Stockholmsprov i matematik visar att våra skolor lutar mer åt en restriktiv
betygsättning. Vi tar Skolverkets beräkningar på största allvar eftersom det är
Riksdagens myndighet som tillsammans med Skolinspektionen säkerställer kvalitet
och en rättvis bedömning av Sveriges elever.
Under den senaste veckan har en politisk kampanj bedrivits baserat på alternativa
metoder och resultat som går stick i stäv med Skolverket modell och slutsatser. En
rapport med titeln ”Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System”
hävdar att betygsinflation inom IES och andra friskolor är högre än i kommunala
skolor. Rapporten utgår från en alternativ beräkningsmodell som gör att skolor med
stor andel underkända elever, med betyget F, får ett avsevärt lägre snittbetyg. F ges
i denna modell 0 poäng, E 10 poäng och övriga betyg 2,5 poäng. Det innebär att
man tack vare rapportens modell kan upplevas få mindre betygsinflation om man har
en stor andel elever som får F och därmed saknar behörighet till gymnasiet.
Skolverket har av förklarliga skäl inte valt denna metod. Om man, som inom IES,
lägger stora resurser på att hjälpa elever som riskerar F att istället nå E får det å
andra sidan med denna beräkningsmodell stort positivt genomslag på snittbetyget
för skolan. 95% av elever med lågutbildade föräldrar som gick ut årskurs 9 från IES
2017 hade behörighet till gymnasiet. I riket som helhet var motsvarande andel 78%.
Därutöver jämför rapporten betyg i nationella prov i matematik med exempelvis
betyg i hemkunskap, vilket vi anser är att gå ett steg för långt. De alternativa
slutsatserna används nu för att argumentera för vinstförbud.
Samtidigt anser vi att nuvarande betygssystem är alltför öppet för tolkningar. Vi
föreslår därför att Skolverket utarbetar mer strukturerade riktlinjer och processer för
att säkerställa att betygssystemet blir mer rättvist. Nationella test utgör en god grund
för bedömningar, men även här är det lärarna som rättar proven. Dessutom görs de
nationella proven endast i årskurs 3, 6 och 9 i kärnämnena svenska, matematik och
engelska och roterande för SO och NO i årskurs 9. Med syfte att säkerställa en mer
trovärdig modell för utvärdering av elevers kunskap borde Skolverket införa
obligatoriska test mer regelbundet och i fler ämnen. Testen bör därutöver rättas
centralt av Skolverket.
Vi hoppas, och tror, att en seriös och saklig diskussion ska ta Sverige tillbaka till en
topposition inom utbildning. Vi kan – och vill – vara en del av lösningen på de
utmaningar det svenska skolsystemet står inför. Vi gör det genom att delta i
diskussioner kring gemensamma lösningar, utveckla duktiga skolledare och lärare

och, i samarbete med Sveriges kommuner, öppna fler skolor för att bereda elever i
vår kö en plats.
Bland annat behöver vi tillsammans lösa lärarbristen. Sverige kommer sakna 80 000
lärare 2030 om vi inte agerar nu. IES, och numera exempelvis Skellefteå kommun,
tillför Sverige lärarkompetens genom internationell rekrytering, men mer måste
göras. Lösningen ligger i att öka attraktiviteten för läraryrket på en mängd olika sätt.
Här är vi gärna delaktiga i en mer djupgående diskussion.
Låt oss tillsammans bidra till våra barns framtid och ta tillvara den positiva kraft
kommunala och privata skolor står för och skapa bättre förutsättningar för våra barn
att få bra utbildning. Och låt oss grunda diskussionen på saklighet och med
utgångspunkt i Riksdagens och Skolverkets beslut och riktlinjer.

We can — and want to — be a part of the solution for Sweden’s schooling
system
Internationella Engelska Skolan, IES, is the largest free school organization in
Sweden, with 24,000 students and over 170,000 registrations in our queue. Our
students receive above national average results in the national tests as well as make
academic progress with us over time. This is regardless of social or academic
background. 38% of our students have a foreign background compared with 24% in
municipal schools. In the face of Sweden’s educational challenges, we can, and
want to, be a part of the solution.
The latest Skolverket statistics show that municipal schools are more generous in
grade setting than IES and other free schools in the subjects of Swedish and
Mathematics. Even Stockholm City’s 2017 diagnostic test in Mathematics showed
that our schools are more restrictive in grade setting. We take Skolverket’s statistics
very seriously because they are the country’s responsible administration, and
together with Skolinspektionen, secure quality and correct grade setting for
Sweden’s students.
In a recent report titled, “Trust-Based Evaluation in a Market Orientated School
System” it was claimed that IES and other free schools have higher grade inflation
than municipal schools. The report is based on an alternative view of the facts and
instead of looking at the % of students gaining a higher final grade when compared
to national test result, focuses on grade points instead. A student achieving a C at
national test and subsequently B at final grade level will have increased by 2.5 grade
points. However, a student achieving an F in the national test and subsequently an E
at final grade will have increased by 10 grade points. Many of our students at the
time of the national tests will be on F-E borderline and some may fail. Our teachers
work hard with these students up until the point of grading so many will eventually
pass. In 2017, 95% of our students with lower educated parents were eligible for
further studies, compared with just 78% at national level. The report also compares
national tests in Mathematics with performance in other subjects such as Home
Economics. These alternative conclusions are being used as an argument to ban for
profit education providers.

We also perceive the current grading guidelines as being too open to interpretation.
We therefore suggest that Skolverket create more structured guidelines and
processes to secure a more correct and equitable grading system. The national tests
provide solid grounds for the assessment of student knowledge. We would like to
see tests in more subjects and held more regularly. We also believe that such tests
should be corrected centrally.
We hope, and believe, that a serious and honest dialogue will take Sweden back to a
top position within education. We can, and want to, be a part of the solution for the
challenges the Swedish education system faces. We can achieve this by taking part
in dialogue to generate common solutions, develop competent school leaders, open
further schools and enable more children to attend our schools.
Together, we need to solve the shortage of teachers. Sweden will lack 80,000
teachers by 2030, if we don’t react now. IES, and for example, Skellefteå
municipality, will strengthen their teaching body by recruiting qualified international
teachers, but more must be done. The greater solution lies in making the profession
more attractive. Here we would welcome taking part in a deeper discussion.
Let us together, contribute to our children’s future and combine the positive forces
the municipal and free schools stand for, so that our children will receive a better
education. Let us ground our discussions in honesty, and with a starting point in
Parliament’s and Skolverket’s decisions and guidelines.

Pages